Chuyến đến nội dung chính

Điều gì làm ứng dụng trở nên "khác biệt so với các ứng dụng khác"?