Chuyến đến nội dung chính

Tại sao là "FM"? Đây có phải là một ứng dụng radio không?